Przejdź do treści

Statut

O FILMFORUM

STATUT

tekst jednolity z dnia 12.09.2022 r.

STATUT

Stowarzyszenia FILMFORUM

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 §1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie FILMFORUM (w dalszej części zwane FILMFORUM).
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: FILMFORUM.

§2

FILMFORUM jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, zarejestrowanym w Sądzie Gospodarczym Rejestrowym i posiadającym osobowość prawną.

§3

 1. FILMFORUM działa na podstawie:
  1. ustawy Prawo o Stowarzyszeniach,
  2. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  3. niniejszego Statutu.
 2. Siedzibą FILMFORUM jest miasto Warszawa.
 3. FILMFORUM działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie określonym obowiązującymi przepisami.

§4

FILMFORUM opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, jednakże do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§5

FILMFORUM może być członkiem związków, stowarzyszeń i organizacji o podobnych lub tych samych celach statutowych.

§6

Organami FILMFORUM są:

 1. Walne Zebranie Liderów;
 2. Komisja Rewizyjna;
 3. Zarząd.

Rozdział II

Cele i działalność statutowa FILMFORUM

§7

Celami FILMFORUM są:

 1. wypracowanie innowacyjnych form działalności kulturalnej, naukowej i edukacyjnej oraz kreowanie aktywności społecznej w tym zakresie;
 2. promocja twórczości artystycznej;
 3. wspieranie rozwoju twórczości filmowej;
 4. animowanie wydarzeń kulturalnych, naukowych oraz działań edukacyjnych;
 5. inicjowanie działań z zakresu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych;
 6. wspieranie rozwoju polskiej i europejskiej produkcji filmowej;
 7. poszerzanie kręgu odbiorców polskiego kina;
 8. oddziaływanie na aktywność kulturalną społeczeństwa;
 9. promocja kina niezależnego;
 10. promocja młodych artystów;
 11. propagowanie twórczości filmowej za pośrednictwem sieci Internet oraz innych mediów;
 12. umożliwianie początkującym i utalentowanym filmowcom różnorodnych form prezentacji swoich dokonań;
 13. ochrona dziedzictwa kulturowego oraz gromadzenie i archiwizacja dorobku artystycznego filmowców;
 14. reprezentowanie interesów twórców wobec instytucji państwowych i samorządowych, organizacji społecznych
  oraz firm prywatnych w Polsce i za granicą;
 15. przeciwdziałanie i zapobieganie marginalizacji społecznej;
 16. aktywizacja młodzieży oraz lokalnych grup społecznych w zakresie rozwoju oraz popularyzacji kultury;
 17. wspieranie działań na rzecz rozwoju placówek edukacyjnych oraz nowoczesnych form nauczania;
 18. promocja innowacyjności;
 19. inicjowanie dialogu międzykulturowego oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej;
 20. tworzenie warunków do rozwoju sektorów kreatywnych;
 21. animowanie działań z zakresu ekonomii kultury;
 22. tworzenie więzi pomiędzy uczestnikami sektorów kreatywnych, instytucjami, twórcami, pracownikami nauki, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami;
 23. wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych, służących kulturze, nauce i edukacji;
 24. animowanie działalności naukowo-badawczej;
 25. wspieranie transferu osiągnięć kultury i nauki do praktyki gospodarczej;
 26. upowszechnianie wiedzy o Polsce, jej dziedzictwie kulturowym i bieżących inicjatywach artystycznych, naukowych
  i edukacyjnych;
 27. wspieranie działalności na rzecz rozwoju multimediów, technologii komputerowych oraz sieci Internet;
 28. wspieranie jednostek szczególnie uzdolnionych oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna i społeczna potrzebującym;
 29. wspieranie osób niepełnosprawnych oraz ułatwianie im dostępu do kultury, nauki i edukacji;
 30. wspieranie rozwoju osobistego, intelektualnego, twórczego oraz społecznego;
 31. działanie na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego;
 32. promocja i organizacja wolontariatu;
 33. działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób działających w sferze upowszechniania kultury i nauki;
 34. podejmowanie działań na rzecz integracji i życia w zjednoczonej Europie;
 35. realizowanie kreatywnych działań w obszarze polityki społecznej oraz profilaktyki społecznej, w tym profilaktyki uzależnień.

§8

FILMFORUM realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizację, promocję i finansowanie przedsięwzięć kulturalnych, naukowych, społecznych i edukacyjnych;
 2. realizację festiwali, warsztatów, programów edukacyjnych, kursów, pokazów, wystaw, koncertów, konferencji, dyskusji i szkoleń;
 3. podnoszenie kwalifikacji osób działających w sferze upowszechniania kultury, nauki i edukacji;
 4. organizację produkcji filmowej;
 5. produkcję i realizację utworów służących celom statutowym FILMFORUM na wszelkich dostępnych nośnikach informacji;
 6. organizowanie i finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć opartych na zaawansowanych technologiach;
 7. współpracę z instytucjami, organizacjami oraz stowarzyszeniami w kraju i za granicą;
 8. finansowanie stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub działalność twórczą;
 9. wspólną realizację przedsięwzięć z innymi organizacjami społecznymi, naukowymi, oświatowymi, sektorem aktywności gospodarczej, środkami masowego przekazu oraz osobami i instytucjami deklarującymi chęć współpracy w realizacji celów statutowych FILMFORUM;
 10. wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z działalnością statutową FILMFORUM;
 11. organizowanie działalności placówek o charakterze edukacyjno-oświatowym, kulturalno-artystycznym i naukowym;
 12. tworzenie zasobów informacyjnych związanych tematycznie z celami statutowymi FILMFORUM.

§9

 1. FILMFORUM prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością FILMFORUM.
 2. W zakresie celów i sposobów realizacji celów statutowych FILMFORUM może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego i działalność nieodpłatną pożytku publicznego, obejmującą:
  1. działalność wydawniczą (PKD – dział 58),
  2. działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych
   i muzycznych (PKD – dział 59),
  3. działalność usługową w zakresie informacji (PKD – dział 63),
  4. badania naukowe i prace rozwojowe (PKD – dział 72),
  5. edukację (PKD – dział 85),
  6. pomoc społeczną bez zakwaterowania (PKD – dział 88),
  7. działalność twórczą związaną z kulturą i rozrywką (PKD – dział 90),
  8. działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałą działalność związaną z kulturą (PKD – dział 91),
  9. działalność sportową, rozrywkową i rekreacyjną (PKD – dział 93),
  10. działalność organizacji członkowskich (PKD – dział 94).
 3. Działalność pożytku publicznego FILMFORUM może być prowadzona zarówno jako działalność nieodpłatna, jak i jako działalność odpłatna z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych w art. 8 i 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział III

Członkowie FILMFORUM, ich prawa i obowiązki

§10

Wyróżnia się cztery statusy członkostwa w FILMFORUM:

 1. Adept;
 2. Koordynator;
 3. Ekspert;
 4. Lider.

§11

 1. Adeptem może być pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która przedłoży Zarządowi FILMFORUM deklarację członkowską w formie pisemnej.
 2. Nadanie statusu „Adepta” wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały.
 3. Złożenie deklaracji członkowskiej nie jest równoznaczne z decyzją o przyjęciu do FILMFORUM. Zarząd rozpatruje kandydaturę pod względem merytorycznym i ma prawo ją odrzucić bez podawania przyczyn. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Liderów, którego decyzja jest ostateczna.

§12

 1. Koordynatorem może być pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która wykaże się aktywną działalnością na rzecz FILMFORUM oraz przedłoży Zarządowi FILMFORUM wniosek o nadanie statusu „Koordynatora” w formie pisemnej.
 2. Nadanie statusu „Koordynatora” wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały.
 3. Złożenie wniosku o nadanie statusu „Koordynatora” nie jest równoznaczne z decyzją o przyznaniu tego statusu. Zarząd rozpatruje kandydaturę pod względem merytorycznym i ma prawo ją odrzucić bez podawania przyczyn. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Liderów, którego decyzja jest ostateczna.

 §13

 1. Ekspertem może być osoba fizyczna o uznanym dorobku w obszarze tematycznym zgodnym z celami statutowymi FILMFORUM, która zadeklaruje wsparcie merytoryczne lub organizacyjne działalności FILMFORUM oraz przedłoży Zarządowi FILMFORUM wniosek o nadanie statusu „Eksperta” w formie pisemnej.
 2. Nadanie statusu „Eksperta” wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały.
 3. Złożenie wniosku o nadanie statusu „Eksperta” nie jest równoznaczne z decyzją o przyznaniu tego statusu. Zarząd rozpatruje kandydaturę pod względem merytorycznym i ma prawo ją odrzucić bez podawania przyczyn. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Liderów, którego decyzja jest ostateczna.

 §14

 1. O status „Lidera” może ubiegać się osoba szczególnie zasłużona dla działalności FILMFORUM oraz działająca na rzecz kultury, nauki lub edukacji w ogóle, która przedłoży Zarządowi FILMFORUM wniosek o nadanie statusu „Lidera”
  w formie pisemnej.
 2. Nadanie statusu „Lidera” wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały.
 3. Złożenie wniosku o nadanie statusu „Lidera” nie jest równoznaczne z decyzją o przyznaniu tego statusu. Zarząd rozpatruje kandydaturę pod względem merytorycznym i ma prawo ją odrzucić bez podawania przyczyn. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Liderów, którego decyzja jest ostateczna.

§15

Adept ma prawo do:

 1. uczestnictwa we wszystkich formach działalności FILMFORUM;
 2. zdobywania nowych doświadczeń w obszarze tematycznym zgodnym z celami statutowymi FILMFORUM pod opieką merytoryczną Koordynatorów, Ekspertów i Liderów;
 3. udziału w organizacji przedsięwzięć realizowanych przez FILMFORUM.

§16

Koordynator ma prawo do:

 1. uczestnictwa we wszystkich formach działalności FILMFORUM;
 2. wpływania na kierunki działalności FILMFORUM;
 3. samodzielnej koordynacji przedsięwzięć realizowanych przez FILMFORUM.

§17

Lider FILMFORUM ma prawo do:

 1. uczestnictwa we wszystkich formach działalności FILMFORUM;
 2. wpływania na kierunki działalności FILMFORUM;
 3. samodzielnej koordynacji przedsięwzięć realizowanych przez FILMFORUM;
 4. czynnego i biernego wyboru do władz FILMFORUM.

§18

Adepci, Koordynatorzy i Liderzy mają obowiązek:

 1. aktywnego uczestnictwa w działalności FILMFORUM;
 2. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz FILMFORUM;
 3. regularnego opłacania składek członkowskich.

§19

Ekspert ma prawa i obowiązki Lidera FILMFORUM – z wyłączeniem §17 pkt. 4 i §18 pkt. 3.

§20

Członkostwo w FILMFORUM ustaje na skutek:

 1. skreślenia przez Zarząd w drodze uchwały, ze względu na nieuregulowanie składek członkowskich lub brak aktywności członkowskiej na rzecz FILMFORUM;
 2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
 3. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz FILMFORUM lub działania na szkodę FILMFORUM.

§21

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie 30 dni od jej doręczenia, odwołanie
do Walnego Zebrania Liderów, którego uchwała jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Walne Zebranie Liderów

§22

 1. Walne Zebranie Liderów jest Najwyższą władzą w FILMFORUM.
 2. W Walnym Zebraniu Liderów biorą udział wszyscy Liderzy z głosem stanowiącym oraz Koordynatorzy i Eksperci z głosem doradczym.
 3. W Walnym Zebraniu Liderów mogą uczestniczyć Adepci w charakterze obserwatorów.

§23

Do uprawnień Walnego Zebrania Liderów należy w szczególności:

 1. uchwalanie zmian statutu FILMFORUM;
 2. ustalenie kierunków działalności FILMFORUM;
 3. podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla FILMFORUM sprawach nieuregulowanych statutem;
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 5. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
 6. rozpatrywanie odwołań członków FILMFORUM od uchwał Zarządu;
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności FILMFORUM (składającego się z rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania merytorycznego);
 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej;
 9. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po upływie kadencji;
 10. rozwiązanie FILMFORUM i podjęcie decyzji o przeznaczeniu jego majątku;
 11. określanie wiążących zaleceń dla Zarządu;
 12. odbieranie od kandydatów przed powołaniem na członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu, oświadczeń o spełnieniu przez te osoby stawianych wymogów;
 13. rozpatrywanie innych spraw przedłożonych do rozstrzygnięcia Walnemu Zebraniu Liderów przez pozostałe organy FILMFORUM.

§24

 1. Walne Zebranie Liderów zwoływane jest co najmniej raz w roku.
 2. Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Liderów oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Liderów, wraz z porządkiem obrad, powinna dotrzeć do członków FILMFORUM nie później niż na dwa tygodnie przed terminem zebrania.

§25

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Liderów zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek co najmniej 50% ogólnej liczby Liderów FILMFORUM,
  3. na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Liderów winno być zwołane w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§26

Uchwały Walnego Zebrania Liderów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności – w pierwszym terminie – co najmniej „50% + 1” liczby wszystkich Liderów lub – w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

Rozdział V

Komisja Rewizyjna

§27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym FILMFORUM powołanym do sprawowania kontroli wewnętrznej
  w Stowarzyszeniu.
 2. Komisja Rewizyjna posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
 3. Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi.

§28

 1. Komisja Rewizyjna składa się z przynajmniej trzech członków. Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są
  w odrębnych głosowaniach, przez Walne Zebranie Liderów.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na swym pierwszym posiedzeniu, nie później niż w ciągu miesiąca od daty powołania Komisji Rewizyjnej.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa sześć lat.

§29

 1. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa:
  1. z chwilą zakończenia kadencji,
  2. z chwilą podjęcia uchwały Walnego Zebrania Liderów o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej,
  3. z chwilą doręczenia przez niego Zarządowi pisma o rezygnacji z uczestnictwa w Komisji Rewizyjnej,
  4. z chwilą śmierci.
 2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
  1. będące jednocześnie członkami Zarządu lub pozostające z nimi w stosunku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego
   lub przestępstwo skarbowe.

§30

Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności FILMFORUM pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Liderów;
 2. kontrola wewnętrzna działalności FILMFORUM, powziętych uchwał, umów, regulaminów i innych aktów celem wyeliminowania między innymi:
  1. nieuzasadnionego preferencyjnego traktowania w nich osób podejmujących decyzję, ich krewnych, bliskich oraz osób i instytucji z nimi związanych,
  2. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów FILMFORUM, wolontariusze lub pracownicy FILMFORUM oraz osoby im bliskie;
 3. obowiązek kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności FILMFORUM;
 4. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności FILMFORUM, w tym z wnioskami wynikającymi
  z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
 5. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania FILMFORUM;
 6. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych Komisji Rewizyjnej przez Zarząd;
 7. w razie potrzeby żądanie od Zarządu, członków, pracowników lub wolontariuszy złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw;
 8. w razie potrzeby żądanie zwołania posiedzenia Zarządu;
 9. w razie uznania za wskazane uczestniczenie członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;
 10. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Liderów w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków;
 11. przedstawianie Walnemu Zebraniu Liderów oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium;
 12. przedstawianie Walnemu Zebraniu Liderów sprawozdania ze swojej działalności;
 13. sporządzanie corocznych ocen działalności FILMFORUM i podawanie ich do wiadomości członków;
 14. delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§31

 1. Komisja Rewizyjna pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na wniosek Walnego Zebrania Liderów.
 2. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu z głosem doradczym.

§32

W przypadku ustąpienia bądź wykluczenia członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 liczebności składu pochodzącego z wyboru.

§33

Tryb pracy Komisji Rewizyjnej:

 1. uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
 2. posiedzenia Komisji Rewizyjnej prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje głos prowadzącego posiedzenie;
 3. członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Rozdział VI

Zarząd FILMFORUM

§34

 1. Organem wykonawczym FILMFORUM jest Zarząd.
 2. Wszyscy członkowie Zarządu FILMFORUM, w liczbie od dwóch do sześciu osób, wybierani są w odrębnych głosowaniach, przez Walne Zebranie Liderów.
 3. Podziału obowiązków między członków Zarządu dokonuje wybrany Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu nie później niż w ciągu miesiąca od daty powołania Zarządu.
 4. Kadencja Zarządu trwa sześć lat.

§35

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje:
  1. z chwilą zakończenia kadencji,
  2. z chwilą podjęcia uchwały Walnego Zebrania Liderów o odwołaniu członka Zarządu,
  3. z chwilą doręczenia przez członka Zarządu pisma o rezygnacji z uczestnictwa w Zarządzie Walnemu Zebraniu Liderów,
  4. z chwilą śmierci.
 2. Funkcje członków Zarządu nie mogą być łączone z funkcjami w Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§36

Do obowiązków Zarządu należy:

 1. kierowanie FILMFORUM zgodnie z postanowieniami statutowymi;
 2. reprezentowanie FILMFORUM na zewnątrz;
 3. organizowanie bieżącej działalności FILMFORUM;
 4. ustalanie wysokości składek członkowskich;
 5. zwoływanie Walnego Zebrania Liderów;
 6. przyjmowanie nowych członków FILMFORUM;
 7. nadawanie i odbieranie statusu członkostwa w FILMFORUM określonego w §10 Statutu;
 8. uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
 9. uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania FILMFORUM wraz budżetem;
 10. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności FILMFORUM – rocznych sprawozdań finansowych i rocznych sprawozdań merytorycznych;
 11. ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych oraz podawanie do publicznej wiadomości rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności FILMFORUM;
 12. zarządzanie majątkiem FILMFORUM, w tym przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
 13. ustalanie wysokości zatrudnienia oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników FILMFORUM.

§37

W przypadku ustąpienia bądź wykluczenia członka Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 liczebności składu pochodzącego z wyboru.

§38

Tryb pracy Zarządu:

 1. zebrania Zarządu mogą zostać zwołane na wniosek każdego z członków Zarządu,
 2. uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu,
 3. zebrania Zarządu odbywają się co najmniej 3 razy w roku,
 4. Zarząd ma obowiązek umożliwić Komisji Rewizyjnej udział w posiedzeniach Zarządu.

§39

Do reprezentowania FILMFORUM i składania oświadczeń woli w imieniu FILMFORUM uprawniony jest każdy Członek Zarządu jednoosobowo.

 

Rozdział VII

Fundusze i majątek FILMFORUM

§40

Źródłami powstania majątku bądź dochodu FILMFORUM są:

 1. składki członkowskie;
 2. darowizny, spadki, zapisy i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych;
 3. dotacje, subwencje, granty, kontrakty, środki z funduszy publicznych;
 4. zlecenia usług;
 5. środki pochodzące z ofiarności prywatnej oraz zbiórki publiczne;
 6. wpływy z działalności statutowej FILMFORUM, dochody z majątku FILMFORUM, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);
 7. dochody z działalności gospodarczej;
 8. nawiązki zasądzane na cel społeczny przez sądy.

§41

 1. Majątek FILMFORUM składa się z ruchomości i nieruchomości.
 2. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu.

§42

Wysokość składek członkowskich uchwala Zarząd FILMFORUM.

§43

 1. FILMFORUM odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. FILMFORUM nie może:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem FILMFORUM w stosunku do członków i pracowników FILMFORUM oraz osób, z którymi członkowie i pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
   w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywać majątku FILMFORUM na rzecz członków lub pracowników FILMFORUM oraz ich osób bliskich,
   na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywać majątku FILMFORUM na rzecz członków lub pracowników FILMFORUM oraz ich osób bliskich
   na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
   ze statutowych celów FILMFORUM,
  4. dokonywać zakupu na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe, towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie lub pracownicy FILMFORUM oraz ich osoby bliskie.
 3. Wynagrodzenie FILMFORUM z tytułu prowadzenia działalności statutowej nie może być wyższe od tego jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności.
 4. Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie może przekraczać 1,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 5. Przez wynagrodzenie, o którym mowa powyżej rozumie się wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną.

§44

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagają podpisu dowolnego członka Zarządu jednoosobowo.

 

Rozdział VIII

Działalność gospodarcza FILMFORUM

§45

Dochód z działalności gospodarczej FILMFORUM służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków FILMFORUM.

§46

 1. FILMFORUM prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności statutowej, a nadwyżkę przychodów nad kosztami z niej przeznacza na działalność statutową.
 2. Przed rozpoczęciem działalności FILMFORUM jest zobowiązane do uzyskania właściwych zezwoleń lub koncesji dla tych rodzajów działalności gospodarczej, której podjęcie lub prowadzenie, zgodnie z obowiązującym prawem, jest uzależnione od ich otrzymania. Działalność taka zostanie podjęta przez FILMFORUM dopiero po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia.
 3. FILMFORUM może wchodzić w spółki z osobami fizycznymi i prawnymi.
 4. Działalność gospodarcza FILMFORUM może być prowadzona w formie organizacyjnie wyodrębnionych zakładów
  i innych jednostek organizacyjnych.
 5. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień pracowników i kierowników zakładów określi regulamin zakładu, uchwalony przez Zarząd.
 6. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkości środków przypadających na wynagrodzenie pracowników poszczególnych zakładów.
 7. Cały dochód FILMFORUM z działalności gospodarczej (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

§47

Przedmiot działalności gospodarczej FILMFORUM stanowią:

 1. poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD – dział 18);
 2. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD – dział 47);
 3. transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD – dział 49);
 4. działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD – dział 56);
 5. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD
  – dział 62);
 6. działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD – dział 70);
 7. działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD – dział 71);
 8. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD – dział 73);
 9. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD – dział 74);
 10. wynajem i dzierżawa (PKD – dział 77);
 11. działalność związana z zatrudnieniem (PKD – dział 78);
 12. działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD – dział 82).

 

Rozdział IX

Zmiany statutu i rozwiązanie FILMFORUM

§48

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się FILMFORUM, podejmuje Walne Zebranie Liderów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej „50% + 1” liczby wszystkich Liderów.
 2. Zmiana Statutu może dotyczyć również zmiany celów FILMFORUM.

 §49

W przypadku rozwiązania się FILMFORUM Walne Zebranie Liderów podejmie uchwałę o przeznaczeniu majątku FILMFORUM i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację FILMFORUM.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§50

 1. FILMFORUM używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. FILMFORUM może używać wyróżniającego go znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
 3. FILMFORUM może ustanawiać odznaki, nagrody, medale honorowe i inne odznaczenia oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla FILMFORUM lub celów obranych przez FILMFORUM.

§51

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby FILMFORUM.