Przejdź do treści

Statut

O FILMFORUM

STATUT

tekst jednolity z dnia 16.06.2019 r.

STATUT

Stowarzyszenia FILMFORUM

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie FILMFORUM (w dalszej części zwane FILMFORUM).
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: FILMFORUM.

 

§2

FILMFORUM jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zarejestrowanym w Sądzie Gospodarczym Rejestrowym i posiadającym osobowość prawną.

 §3

 1. FILMFORUM działa na podstawie:
  1. ustawy Prawo o Stowarzyszeniach,
  2. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  3. niniejszego Statutu.
 2. Siedzibą FILMFORUM jest miasto Warszawa.
 3. FILMFORUM działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie określonym obowiązującymi przepisami.

 

§4

FILMFORUM opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, jednakże do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§5

FILMFORUM może być członkiem związków, stowarzyszeń i organizacji o podobnych lub tych samych celach statutowych.

§6

Organami FILMFORUM są:

  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Komisja Rewizyjna,
  3. Zarząd.

Rozdział II

Cele i działalność statutowa FILMFORUM

§7

Celami FILMFORUM są:

  1. wypracowanie innowacyjnych form działalności kulturalnej, naukowej i edukacyjnej oraz kreowanie aktywności społecznej w tym zakresie,
  2. promocja twórczości artystycznej,
  3. wspieranie rozwoju twórczości filmowej,
  4. animowanie wydarzeń kulturalnych, naukowych oraz działań edukacyjnych,
  5. inicjowanie działań z zakresu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych,
  6. wspieranie rozwoju polskiej i europejskiej produkcji filmowej,
  7. poszerzanie kręgu odbiorców polskiego kina,
  8. oddziaływanie na aktywność kulturalną społeczeństwa,
  9. promocja kina niezależnego,
  10. promocja młodych artystów,
  11. propagowanie twórczości filmowej za pośrednictwem sieci Internet oraz innych mediów,
  12. umożliwianie początkującym i utalentowanym filmowcom różnorodnych form prezentacji swoich dokonań,
  13. ochrona dziedzictwa kulturowego oraz gromadzenie i archiwizacja dorobku artystycznego filmowców,
  14. reprezentowanie interesów twórców wobec instytucji państwowych i samorządowych, organizacji społecznych
   oraz firm prywatnych w Polsce i za granicą,
  15. przeciwdziałanie i zapobieganie marginalizacji społecznej,
  16. aktywizacja młodzieży oraz lokalnych grup społecznych w zakresie rozwoju oraz popularyzacji kultury,
  17. wspieranie działań na rzecz rozwoju placówek edukacyjnych oraz nowoczesnych form nauczania,
  18. promocja innowacyjności,
  19. inicjowanie dialogu międzykulturowego oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej,
  20. tworzenie warunków do rozwoju sektorów kreatywnych,
  21. animowanie działań z zakresu ekonomii kultury,
  22. tworzenie więzi pomiędzy uczestnikami sektorów kreatywnych, instytucjami, twórcami, pracownikami nauki, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
  23. wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych, służących kulturze, nauce i edukacji,
  24. animowanie działalności naukowo-badawczej,
  25. wspieranie transferu osiągnięć kultury i nauki do praktyki gospodarczej,
  26. upowszechnianie wiedzy o Polsce, jej dziedzictwie kulturowym i bieżących inicjatywach artystycznych, naukowych i edukacyjnych,
  27. wspieranie działalności na rzecz rozwoju multimediów, technologii komputerowych oraz sieci Internet,
  28. wspieranie jednostek szczególnie uzdolnionych oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna i społeczna potrzebującym,
  29. wspieranie osób niepełnosprawnych oraz ułatwianie im dostępu do kultury, nauki i edukacji,
  30. wspieranie rozwoju osobistego, intelektualnego, twórczego oraz społecznego,
  31. działanie na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego,
  32. promocja i organizacja wolontariatu,
  33. działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób działających w sferze upowszechniania kultury i nauki,
  34. podejmowanie działań na rzecz integracji i życia w zjednoczonej Europie,
  35. realizowanie kreatywnych działań w obszarze polityki społecznej oraz profilaktyki społecznej, w tym profilaktyki uzależnień.

 

§8

FILMFORUM realizuje swoje cele poprzez:

  1. organizację, promocję i finansowanie przedsięwzięć kulturalnych, naukowych, społecznych i edukacyjnych,
  2. realizację festiwali, warsztatów, programów edukacyjnych, kursów, pokazów, wystaw, koncertów, konferencji, dyskusji i szkoleń,
  3. podnoszenie kwalifikacji osób działających w sferze upowszechniania kultury, nauki i edukacji,
  4. organizację produkcji filmowej,
  5. produkcję i realizację utworów służących celom statutowym FILMFORUM na wszelkich dostępnych nośnikach informacji,
  6. organizowanie i finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć opartych na zaawansowanych technologiach,
  7. współpracę z instytucjami, organizacjami oraz stowarzyszeniami w kraju i za granicą,
  8. finansowanie stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub działalność twórczą,
  9. wspólną realizację przedsięwzięć z innymi organizacjami społecznymi, naukowymi, oświatowymi, sektorem aktywności gospodarczej, środkami masowego przekazu oraz osobami i instytucjami deklarującymi chęć współpracy w realizacji celów statutowych FILMFORUM,
  10. wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z działalnością statutową FILMFORUM,
  11. organizowanie działalności placówek o charakterze edukacyjno-oświatowym, kulturalno-artystycznym i naukowym,
  12. tworzenie zasobów informacyjnych związanych tematycznie z celami statutowymi FILMFORUM.

 

§9

 1. FILMFORUM prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością FILMFORUM.
 2. W zakresie celów i sposobów realizacji celów statutowych FILMFORUM może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego i działalność nieodpłatną pożytku publicznego, obejmującą:
  1. działalność wydawniczą (PKD – dział 58),
  2. działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD – dział 59),
  3. działalność usługową w zakresie informacji (PKD – dział 63),
  4. badania naukowe i prace rozwojowe (PKD – dział 72),
  5. edukację (PKD – dział 85),
  6. pomoc społeczną bez zakwaterowania (PKD – dział 88),
  7. działalność twórczą związaną z kulturą i rozrywką (PKD – dział 90),
  8. działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałą działalność związaną z kulturą (PKD – dział 91),
  9. działalność sportową, rozrywkową i rekreacyjną (PKD – dział 93),
  10. działalność organizacji członkowskich (PKD – dział 94).
 3. Działalność pożytku publicznego FILMFORUM może być prowadzona zarówno jako działalność nieodpłatna, jak i jako działalność odpłatna z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych w art. 8 i 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Rozdział III

Członkowie FILMFORUM, ich prawa i obowiązki

§10

FILMFORUM zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§11

 1. Członkami zwyczajnymi FILMFORUM stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia FILMFORUM.
 2. Członkiem zwyczajnym FILMFORUM może być pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która złoży deklarację i zostanie przyjęta w drodze uchwały Zarządu.

§12

 1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla działalności FILMFORUM oraz działającym na rzecz kultury, nauki lub edukacji w ogóle.
 2. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania, podejmowanej na wniosek Zarządu.

 

§13

 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności FILMFORUM.
 2. Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do FILMFORUM wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały.

 

§14

Członek zwyczajny ma prawo do:

  1. wpływania na kierunki działalności FILMFORUM;
  2. czynnego i biernego wyboru do władz FILMFORUM;
  3. uczestniczenia we wszystkich formach działalności FILMFORUM.

 

§15

Członek zwyczajny ma obowiązek:

  1. aktywnego uczestnictwa w działalności FILMFORUM;
  2. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz FILMFORUM;
  3. regularnego opłacania składek członkowskich.

§16

Członek honorowy ma prawa zwyczajnego członka – z wyłączeniem §14 pkt 2 – i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

§17

Członek wspierający ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności FILMFORUM i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

§18

Członkostwo w FILMFORUM ustaje na skutek:

  1. skreślenia przez Zarząd w drodze uchwały, ze względu na nieuregulowanie składek członkowskich lub brak aktywności członkowskiej na rzecz FILMFORUM;
  2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
  3. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz FILMFORUM lub działania na szkodę FILMFORUM;
  4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną lub wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla FILMFORUM.

 

§19

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie 30 dni od jej doręczenia, odwołanie do Walnego Zebrania Członków FILMFORUM, którego uchwała jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Walne Zebranie Członków FILMFORUM

§20

 1. Walne Zebranie Członków FILMFORUM jest Najwyższą władzą w FILMFORUM.
 2. W Walnym Zebraniu Członków FILMFORUM biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

§21

 Do uprawnień Walnego Zebrania Członków FILMFORUM należy w szczególności:

  1. uchwalanie zmian statutu FILMFORUM;
  2. ustalenie kierunków działalności FILMFORUM;
  3. podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla FILMFORUM sprawach nie uregulowanych statutem;
  4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
  5. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
  6. rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych FILMFORUM od uchwał Zarządu;
  7. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności FILMFORUM (składającego się z rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania merytorycznego);
  8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej;
  9. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po upływie kadencji;
  10. rozwiązanie FILMFORUM i podjęcie decyzji o przeznaczeniu jego majątku;
  11. określanie wiążących zaleceń dla Zarządu;
  12. odbieranie od kandydatów przed powołaniem na członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu, oświadczeń o spełnieniu przez te osoby stawianych wymogów;
  13. rozpatrywanie innych spraw przedłożonych do rozstrzygnięcia Walnemu Zebraniu Członków FILMFORUM przez pozostałe organy FILMFORUM.

§22

Walne Zebranie Członków FILMFORUM zwoływane jest co najmniej raz w roku.

§23

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków FILMFORUM zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na wniosek co najmniej 50% ogólnej liczby zwyczajnych członków FILMFORUM;
  3. na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków FILMFORUM winno być zwołane w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§24

Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków FILMFORUM oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków FILMFORUM, wraz z porządkiem obrad, powinna dotrzeć do członków FILMFORUM nie później niż na dwa tygodnie przed terminem zebrania.

§25

Uchwały Walnego Zebrania Członków FILMFORUM zapadają zwykłą większością głosów przy obecności – w pierwszym terminie – co najmniej „50% + 1” liczby wszystkich członków FILMFORUM lub – w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

 

Rozdział V

Komisja Rewizyjna

§26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym FILMFORUM powołanym do sprawowania kontroli wewnętrznej
  w Stowarzyszeniu.
 2. Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z przynajmniej trzech członków. Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są
  w odrębnych głosowaniach, przez Walne Zebranie Członków FILMFORUM.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na swym pierwszym posiedzeniu, nie później niż w ciągu miesiąca od daty powołania Komisji Rewizyjnej.
 5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

§27

 1. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa:
  1. z chwilą zakończenia kadencji,
  2. z chwilą podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków FILMFORUM o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej,
  3. z chwilą doręczenia przez niego Zarządowi pisma o rezygnacji z uczestnictwa w Komisji Rewizyjnej,
  4. z chwilą śmierci.
 2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
  1. będące jednocześnie członkami Zarządu lub pozostające z nimi w stosunku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§28

Komisja Rewizyjna jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych oraz organem kontroli wewnętrznej w FILMFORUM.

 

§29

Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

  1. kontrolowanie działalności FILMFORUM pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków FILMFORUM;
  2. kontrola wewnętrzna działalności FILMFORUM, powziętych uchwał, umów, regulaminów i innych aktów celem wyeliminowania między innymi:
   1. nieuzasadnionego preferencyjnego traktowania w nich osób podejmujących decyzję, ich krewnych, bliskich oraz osób i instytucji z nimi związanych,
   2. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów FILMFORUM, wolontariusze lub pracownicy FILMFORUM oraz osoby im bliskie;
  3. obowiązek kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności FILMFORUM;
  4. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności FILMFORUM, w tym z wnioskami wynikającymi
   z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
  5. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania FILMFORUM;
  6. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych Komisji Rewizyjnej przez Zarząd;
  7. w razie potrzeby żądanie od Zarządu, pracowników lub wolontariuszy złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw;
  8. w razie potrzeby żądanie zwołania posiedzenia Zarządu;
  9. w razie uznania za wskazane uczestniczenie członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;
  10. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków FILMFORUM w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków;
  11. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków FILMFORUM oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosku
   o udzielenie Zarządowi absolutorium;
  12. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków FILMFORUM sprawozdania ze swojej działalności;
  13. sporządzanie corocznych ocen działalności FILMFORUM i podawanie ich do wiadomości członków;
  14. delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§30

 1. Komisja Rewizyjna pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na wniosek Walnego Zebrania Członków FILMFORUM.
 2. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu z głosem doradczym.

 

§31

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje głos prowadzącego posiedzenie.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

§32

W przypadku ustąpienia bądź wykluczenia członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 liczebności składu pochodzącego z wyboru.

 

Rozdział VI

Zarząd FILMFORUM

§33

 1. Organem wykonawczym FILMFORUM jest Zarząd.
 2. Wszyscy członkowie Zarządu FILMFORUM, w liczbie od dwóch do sześciu osób, wybierani są w odrębnych głosowaniach, przez Walne Zebranie Członków FILMFORUM.
 3. Podziału obowiązków między członków Zarządu dokonuje wybrany Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu nie później niż w ciągu miesiąca od daty powołania Zarządu.
 4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje:
  1. z chwilą zakończenia kadencji,
  2. z chwilą podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków FILMFORUM o odwołaniu członka Zarządu,
  3. z chwilą doręczenia przez członka Zarządu pisma o rezygnacji z uczestnictwa w Zarządzie Walnemu Zebraniu Członków FILMFORUM,
  4. z chwilą śmierci.
 6. Funkcje członków Zarządu nie mogą być łączone z funkcjami w Komisji Rewizyjnej.
 7. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§34

Do obowiązków Zarządu należy:

  1. kierowanie FILMFORUM zgodnie z postanowieniami statutowymi;
  2. reprezentowanie FILMFORUM na zewnątrz;
  3. organizowanie bieżącej działalności FILMFORUM;
  4. ustalanie wysokości składek członkowskich;
  5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków FILMFORUM;
  6. przyjmowanie nowych członków FILMFORUM;
  7. uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
  8. uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania FILMFORUM wraz budżetem;
  9. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności FILMFORUM – rocznych sprawozdań finansowych i rocznych sprawozdań merytorycznych;
  10. ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych oraz podawanie do publicznej wiadomości rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności FILMFORUM;
  11. zarządzanie majątkiem FILMFORUM, w tym przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
  12. ustalanie wysokości zatrudnienia oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników FILMFORUM.

 

§35

Tryb pracy Zarządu:

  1. zebrania Zarządu mogą zostać zwołane na wniosek każdego z członków Zarządu,
  2. uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu,
  3. zebrania Zarządu odbywają się co najmniej 3 razy w roku,
  4. Zarząd ma obowiązek umożliwić Komisji Rewizyjnej udział w posiedzeniach Zarządu.

 

§36

W przypadku ustąpienia bądź wykluczenia członka Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 liczebności składu pochodzącego z wyboru.

 

§37

Do reprezentowania FILMFORUM i składania oświadczeń woli w imieniu FILMFORUM uprawniony jest każdy Członek Zarządu jednoosobowo.

Rozdział VII

Fundusze i majątek FILMFORUM

§38

Źródłami powstania majątku bądź dochodu FILMFORUM są:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, spadki, zapisy i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych,
 3. dotacje, subwencje, granty, kontrakty, środki z funduszy publicznych, zlecenia usług,
 4. środki pochodzące z ofiarności prywatnej oraz zbiórki publiczne,
 5. wpływy z działalności statutowej FILMFORUM, dochody z majątku FILMFORUM, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
 6. dochody z działalności gospodarczej,
 7. nawiązki zasądzane na cel społeczny przez sądy.

§39

 1. Majątek FILMFORUM składa się z ruchomości i nieruchomości.
 2. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu.

§40

Wysokość składek członkowskich uchwala Zarząd FILMFORUM.

§41

 1. FILMFORUM odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. FILMFORUM nie może:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem FILMFORUM w stosunku do członków
   i pracowników FILMFORUM oraz osób, z którymi członkowie i pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywać majątku FILMFORUM na rzecz członków lub pracowników FILMFORUM oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywać majątku FILMFORUM na rzecz członków lub pracowników FILMFORUM oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów FILMFORUM,
  4. dokonywać zakupu na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe, towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie lub pracownicy FILMFORUM oraz ich osoby bliskie.
 3. Wynagrodzenie FILMFORUM z tytułu prowadzenia działalności statutowej nie może być wyższe od tego jakie wynika
  z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności.
 4. Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie może przekraczać 1,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 5. Przez wynagrodzenie, o którym mowa powyżej rozumie się wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną.

 

§42

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagają podpisu dowolnego członka Zarządu jednoosobowo.

 

Rozdział VIII

Działalność gospodarcza FILMFORUM

§43

Dochód z działalności gospodarczej FILMFORUM służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków FILMFORUM.

§44

 1. FILMFORUM prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności statutowej, a nadwyżkę przychodów nad kosztami z niej przeznacza na działalność statutową.
 2. Przed rozpoczęciem działalności FILMFORUM jest zobowiązane do uzyskania właściwych zezwoleń lub koncesji dla tych rodzajów działalności gospodarczej, której podjęcie lub prowadzenie, zgodnie z obowiązującym prawem, jest uzależnione od ich otrzymania. Działalność taka zostanie podjęta przez FILMFORUM dopiero po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia.
 3. FILMFORUM może wchodzić w spółki z osobami fizycznymi i prawnymi.
 4. Działalność gospodarcza FILMFORUM może być prowadzona w formie organizacyjnie wyodrębnionych zakładów
  i innych jednostek organizacyjnych.
 5. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień pracowników i kierowników zakładów określi regulamin zakładu, uchwalony przez Zarząd.
 6. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkości środków przypadających na wynagrodzenie pracowników poszczególnych zakładów.
 7. Cały dochód FILMFORUM z działalności gospodarczej (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

§45

Przedmiot działalności gospodarczej FILMFORUM stanowią:

 1. poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD – dział 18),
 2. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD – dział 47),
 3. transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD – dział 49),
 4. działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD – dział 56),
 5. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD – dział 62),
 6. działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD – dział 70),
 7. działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD – dział 71),
 8. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD – dział 73),
 9. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD – dział 74),
 10. wynajem i dzierżawa (PKD – dział 77),
 11. działalność związana z zatrudnieniem (PKD – dział 78),
 12. działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD – dział 82).

 

Rozdział IX

Zmiany statutu i rozwiązanie FILMFORUM

§46

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się FILMFORUM, podejmuje Walne Zebranie Członków FILMFORUM większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej „50% + 1” liczby wszystkich członków stowarzyszenia.
 2. Zmiana Statutu może dotyczyć również zmiany celów FILMFORUM.

 

§47

W przypadku rozwiązania się FILMFORUM Walne Zebranie Członków podejmie uchwałę o przeznaczeniu majątku FILMFORUM
i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację FILMFORUM.

 

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§48

 1. FILMFORUM używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. FILMFORUM może używać wyróżniającego go znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
 3. FILMFORUM może ustanawiać odznaki, nagrody, medale honorowe i inne odznaczenia oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla FILMFORUM lub celów obranych przez FILMFORUM.

 

§49

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby FILMFORUM.