Przejdź do treści

REGULAMIN

DOKUMENTY

REGULAMIN

Regulamin został wprowadzony w życie Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia FILMFORUM nr 03/05/2020 z dnia 12 maja 2020 r.

REGULAMIN

świadczenia usług drogą elektroniczną dla Internetowego Serwisu FILMFORUM.PL

§1

Słownik pojęć

W rozumieniu niniejszego regulaminu niżej wymienione pojęcia oznaczają:

 1. Adres e-mail – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 2. Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być  przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny), może też być okresowo zmieniany przez dostawcę usług internetowych danego Użytkownika;
 3. Cookies” („Ciasteczka”) – pliki tekstowe, w których Portal zapisuje informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „Cookies” serwer Portalu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu;
 4. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Usługobiorcę przy rejestracji do Portalu, służący do założenia Konta Usługobiorcy i korzystania z Usług;
 5. Hasło – ciąg znaków umożliwiający Usługobiorcy autoryzowany dostęp do Portalu;
 6. Informacja o usłudze – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Usług i Portalu za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą;
 7. Kod aktywacyjny – ciąg znaków umożliwiający jednorazową rejestrację Usługobiorcy w Portalu
  i utworzenie Konta;
 8. Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Portalu. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania swoimi Usługami;
 9. Portal – serwis internetowy o nazwie „FILMFORUM.PL”, należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem: https://www.filmforum.pl i posiadający numer ISSN: 1898-4959;
 10. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę oraz warunki korzystania przez Usługobiorców z Portalu;
 11. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na warunkach dostępnych w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest dostęp do Portalu świadczony drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 12. Usługodawca – Stowarzyszenie FILMFORUM z siedzibą: 00-159 Warszawa, ul. gen. Władysława Andersa 35, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178435, numer NIP: 778-141-37-39, REGON 634536362;
 13. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Portalu na rzecz Usługobiorców;
 14. Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, posiadająca Konto w Portalu;
 15. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z funkcji oferowanych przez  Portal, które nie wymagają rejestracji w Portalu;
 16. Zasoby – zbiór materiałów udostępnianych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na warunkach określonych w Regulaminie. W skład Zasobów mogą wchodzić informacje tekstowe, materiały audiowizualne, materiały fotograficzne, autorskie teksty prasowe, publikacje, opinie, analizy, rekomendacje, komentarze, itp.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa:
  1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
  2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
  3. zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców korzystających z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom Regulamin za pośrednictwem Portalu, przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług.
 3. Usługobiorca zawierając Umowę oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje w całości jego postanowienia.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rejestracji
  w Portalu.
 5. Usługobiorca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie.
 6. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 

§3

Zawarcie Umowy i założenie Konta

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu.
 2. Rejestracja w Portalu jest możliwa jedynie z użyciem przydzielonego Usługobiorcy przez Usługodawcę indywidualnego Kodu aktywacyjnego.
 3. Usługobiorca przez fakt wysłania formularza rejestracyjnego oświadcza, że:
 4. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 5. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 6. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 7. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 8. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Usługobiorcy w ramach Portalu unikalne Konto, o nazwie podanej przez Usługobiorcę („login”).
 9. Adres e-mail Usługobiorcy jest powiązany z Kontem Usługobiorcy, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 10. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Portalu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 11. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą unikalnego Loginu oraz Hasła. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej Hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 12. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego Adresu e-mail. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego Adresu e-mail, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie Usługobiorcy.

 

§4

Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Umowy

 1. Portal jest serwisem internetowym mającym na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy osobami zainteresowanymi tematyką kulturalną, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki filmowej.
 2. Portal, jako wirtualna przestrzeń, generuje wymianę informacji o wydarzeniach, projektach
  i produktach z zakresu tematycznego mieszczącego się w profilu tematycznym Portalu.
 3. Portal jest serwisem internetowym w ramach którego Usługodawca udostępnia Usługobiorcy Zasoby oraz świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi, takie jak:
 4. dostęp do informacji zamieszczonych w Portalu;
 5. wymiana informacji;
 6. publikowanie wpisów lub zamieszczanie informacji o wydarzeniach;
 7. publikacja materiałów filmowych dostępnych bezpłatnie lub odpłatnie w formule VoD („video on demand” – „wideo na żądanie”).

 

§5

Warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę

 1. W Portalu mogą zarejestrować się osoby pełnoletnie.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą samodzielnie korzystać wyłącznie z ogólnodostępnych funkcjonalności Portalu (nie wymagających rejestracji).
 3. Portal nie gromadzi danych osobowych ani informacji pochodzących od osób niepełnoletnich (poniżej 18 roku życia) bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z funkcjonalności Portalu wymagających rejestracji wyłącznie
  z udziałem, pod bezpośrednim nadzorem i za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu zminimalizowania tego ryzyka.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do świadczenia Usług:
 7. aktualne wersje przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer,
 8. włączona obsługa „Cookies” („Ciasteczek”),

 

§6

Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania wysokich standardów świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 3. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (np. siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.) lub w związku z przerwami technicznymi i serwisowymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania Portalu,
 4. wysyłania na Adres e-mail Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych
  i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Portalu i świadczeniem Usług,
 5. wysyłania do Usługobiorców w formie pisemnej lub elektronicznie na Adres e-mail informacji promocyjnych i reklamowych;
 6. przetwarzania danych Usługobiorców w celach niekomercyjnych w ramach prowadzonej przez Usługodawcę działalności statutowej i/lub w celach komercyjnych w ramach prowadzonej przez Usługodawcę działalności gospodarczej,
 7. odmowy świadczenia Usług, jeśli Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres e-mail,
 8. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług lub zawartości i struktury Portalu oraz narzędzi
  i sposobu działania Portalu, z zastrzeżeniem, że w przypadku Usług komercyjnych, realizowanych w ramach prowadzonej przez Usługodawcę działalności gospodarczej, kluczowe modyfikacje nastąpią po wcześniejszym powiadomieniu Usługobiorców o takim zamiarze
  i zagwarantowaniu Usługobiorcom okresu wypowiedzenia Umowy dotyczącej realizowanych świadczeń, zgodnie z obowiązującymi zapisami Ustawy o prawach konsumenta (w przypadku osób fizycznych) lub zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego (w przypadku osób prawnych),
 9. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Usługobiorców oraz dowolnego wybierania adresatów, za wyjątkiem komunikatów określonych w punkcie b.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców, przeniesienia praw do Portalu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Portalem, z tytułu których Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 11. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
 12. Usługobiorca wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnianie w Portalu swojego wizerunku oraz utworów, których jest autorem, w przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Usług świadczonych przez Usługodawcę umożliwiających taką prezentację. Powyższe udostępnianie ma na celu wyłącznie promowanie Usługobiorcy i Portalu zgodnie z warunkami i celem świadczonej Usługi,
  w ramach której takie udostępnianie ma miejsce.
 13. Usługobiorca w ramach realizacji Umowy i korzystania z Portalu nie jest uprawniony do:
 14. publikacji treści obraźliwych, gorszących, wulgarnych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
 15. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług zewnętrznych oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
 16. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Portalu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
 17. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz korzystania z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców,
 18. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 20. zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
 21. usunięcia z Portalu treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu,
 22. usunięcia Konta Usługobiorcy w przypadku powtarzających się, rażących naruszeń Regulaminu przez Usługobiorcę.

 

§7

Charakter Portalu

 1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w ramach Portalu mogą być świadczone nieodpłatnie lub odpłatnie.
 2. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Portalu.

 

§8

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin.
 2. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
 3. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 4. treści udostępniane przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
 5. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Portalu lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców,
 6. utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (np. działanie osób trzecich),
 7. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (np. siła wyższa, działania
  i zaniechania osób trzecich, itp.) lub związane z przerwami technicznymi i serwisowymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania Portalu,
 8. podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta, nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu.

 

§9

Prawa autorskie i pokrewne oraz licencja

 1. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stanowiących część Portalu, w tym do całego utworu jak i jego fragmentów, a w szczególności do Zasobów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy.
 2. Usługobiorca nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Zasobu lub jego fragmentu, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 3. Usługodawca udziela Usługobiorcy niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji na korzystanie
  z Zasobów udostępnionych w Portalu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Udzielona licencja nie uprawnia Usługobiorcy w szczególności do:
 5. nieuprawnionego kopiowania i rozpowszechniania udostępnionych Zasobów,
 6. tłumaczenia, przystosowywania, wprowadzania zmian w układzie stron lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu,
 7. nieuprawnionego rozpowszechniania informacji pobranych z Portalu, w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
 8. udostępniania dostępu do Portalu oraz zawartych tam Zasobów osobom trzecim, np. poprzez udostępnianie Hasła,
 9. udzielania sublicencji,
 10. dekompilacji lub uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze bądź zasadach działania oprogramowania serwera wykorzystywanego przez Usługodawcę,
 11. Każde naruszenie praw autorskich przez Usługobiorcę może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu.

 

§10

Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie
  w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Usługobiorca ma prawo, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
 3. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi: nazwisko i imiona, adres pocztowy lub kod pocztowy, Adres e-mail, adres komunikatorów internetowych, adres kontaktowy w serwisach społecznościowych (np. Facebook.com, Instagram.com, com), numer telefonu, data urodzenia, wizerunek, dane dotyczące płatności internetowych.
 4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Z Usługodawcą, jako administratorem danych osobowych, można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, wysyłając korespondencję na adres: ul. gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa lub drogą e-mailową, wysyłając wiadomość na adres: rodo@filmforum.pl.
 6. Usługodawca, jako administrator danych osobowych, wyznacza Inspektora Ochrony Danych,
  z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, wysyłając korespondencję na adres: ul. gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa lub drogą
  e-mailową, wysyłając wiadomość na adres: rodo@filmforum.pl.
 7. Usługodawca, jako administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 8. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  w szczególności:
  1. żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych,
  2. żądania od Usługodawcy sprostowania danych osobowych,
  3. żądania od Usługodawcy usunięcia danych osobowych,
  4. żądania od Usługodawcy ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. przenoszenia danych osobowych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji o Usługach Portalu, a także w innych celach wynikających
  z działalności statutowej i gospodarczej Usługodawcy.
 2. Usługodawca może udostępnić dane osobowe Usługobiorców innym Usługobiorcom zgodnie
  z niniejszym Regulaminem.
 3. Usługodawca może udostępnić dane osobowe Usługobiorcy w szczególnych przypadkach, kiedy są podstawy by sądzić, że udostępnienie tej informacji jest niezbędne do identyfikacji lub skontaktowania się z Usługobiorcą, którego działanie może powodować naruszenie (zarówno
  w skali krajowej jak i międzynarodowej) praw pozostałych Usługobiorców lub kogokolwiek, kto może być poszkodowany przez określone działanie niezgodne z przepisami prawa i ustawą
  o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Usługobiorców będą udostępniane także na żądanie uprawnionych organów w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami.

 

§11

Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez Usługodawcę.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres: Stowarzyszenie FILMFORUM, ul. gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres e-mail redakcja@filmforum.pl.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 4. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, Adres e-mail);
 5. przedmiot reklamacji;
 6. okoliczności uzasadniające reklamację.
 7. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 8. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wadliwego wykonywania Usługi przez Usługodawcę, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 9. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi, wynikające z:
 10. błędów lub pomyłek Usługobiorcy,
 11. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych,
 12. działalności osób trzecich, za których działania Usługodawca nie odpowiada.
 13. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Usługodawca powiadamia Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

§12

Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie tego zamiaru do administratora Portalu na Adres e-mail: redakcja@filmforum.pl lub za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Portalu.
 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:
 4. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
 5. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
 6. umieszczania przez Usługobiorcę w Portalu treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem,
 7. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem,
 8. usunięcia przez Usługobiorcę Adresu e-mail, który został użyty do założenia Konta;
 9. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o wadliwym działaniu lub przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej przypisanej do Adresu e-mail Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
 10. O rozwiązaniu umowy w trybie wskazanym w ustępie 3 Usługodawca poinformuje Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od usunięcia Konta.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy
  i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym
  z naruszenia Regulaminu.

 

§13

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Portalu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 maja 2020 roku.

Zarząd Stowarzyszenia FILMFORUM

12 maja 2020 r.