POLITYKA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka w zakresie przetwarzania danych osobowych została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia „FILMFORUM” nr 01/05/2018 z dnia 7 maja 2018 r.

§ 1

Stowarzyszenie „FILMFORUM” z siedzibą w Warszawie przy ul. gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa przetwarza informacje w związku z organizacją niekomercyjnych przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych, społecznych i naukowych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

§ 2

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z OGÓLNYM ROZPORZĄDZENIEM, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO.

§ 3

Administratorem danych osobowych (dalej: „ADMINISTRATOR”) jest Stowarzyszenie „FILMFORUM” z siedzibą przy ul. gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178435, numer NIP: 778-141-37-39, REGON 634536362.

§ 4

Z ADMINISTRATOREM można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@filmforum.pl.

§ 5

ADMINISTRATOR wyznacza Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@filmforum.pl.

§ 6

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, tj. w następujących przypadkach:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADMINISTRATORZE;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym realizowanym przez ADMINISTRATORA;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADMINISTRATORA, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

§ 7

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez ADMINISTRATORA polegają na przetwarzaniu informacji w związku z organizacją niekomercyjnych przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych, społecznych i naukowych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. działań mieści się w zakresie działalności statutowej ADMINISTRATORA, ujawnionej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby ADMINISTRATOR mógł realizować dla swoich odbiorców niekomercyjne przedsięwzięcia artystyczne, edukacyjne, społeczne i naukowe.

§ 8

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach niekomercyjnych związanych z organizacją przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych, społecznych i naukowych i pozostają do wyłącznej wiadomości ADMINISTRATORA.

§ 9

ADMINISTRATOR nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

§ 10

Dane osobowe przetwarzane przez ADMINISTRATORA nie mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjom międzynarodowym.

§ 11

Dane osobowe są przetwarzane przez ADMINISTRATORA przez okres niezbędny dla realizacji działań ADMINISTRATORA, o których mowa w § 6 i w § 7 powyżej.

§ 12

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do:

 1. żądania od ADMINISTRATORA dostępu do danych osobowych,
 2. żądania od ADMINISTRATORA sprostowania danych osobowych,
 3. żądania od ADMINISTRATORA usunięcia danych osobowych,
 4. żądania od ADMINISTRATORA ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 13

Z praw wskazanych w § 12 można skorzystać poprzez:

 1. kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@filmforum.pl,
 2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa.

§ 14

ADMINISTRATOR dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§ 15

Dane osobowe są przetwarzane przez ADMINISTRATORA elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w § 8.