Przejdź do treści

POLITYKA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DOKUMENTY

POLITYKA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka w zakresie przetwarzania danych osobowych została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia FILMFORUM nr 01/05/2020 z dnia 12 maja 2020 r.

POLITYKA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§1

Stowarzyszenie FILMFORUM z siedzibą w Warszawie przy ul. gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa przetwarza informacje w związku z organizacją przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych, medialnych, edukacyjnych, społecznych lub naukowych, realizowanych w ramach niekomercyjnej działalności statutowej lub komercyjnej działalności gospodarczej. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

§2

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z OGÓLNYM ROZPORZĄDZENIEM, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO.

§3

Administratorem danych osobowych (dalej: „ADMINISTRATOR”) jest Stowarzyszenie FILMFORUM
z siedzibą przy ul. gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178435, numer NIP: 778-141-37-39, REGON 634536362.

 §4

Z ADMINISTRATOREM można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, wysyłając korespondencję na adres: ul. gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa lub drogą e-mailową, wysyłając wiadomość na adres: rodo@filmforum.pl.

§5

ADMINISTRATOR wyznacza Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, wysyłając korespondencję na adres: ul. gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa lub drogą e-mailową, wysyłając wiadomość na adres: rodo@filmforum.pl.

§6

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, tj. w następujących przypadkach:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADMINISTRATORZE;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym realizowanym przez ADMINISTRATORA;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADMINISTRATORA, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

§7

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez ADMINISTRATORA polegają na przetwarzaniu informacji w związku z organizacją przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych, medialnych, edukacyjnych, społecznych lub naukowych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. działań mieści się w zakresie niekomercyjnej działalności statutowej ADMINISTRATORA lub komercyjnej działalności gospodarczej ADMINISTRATORA, ujawnionej w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w statucie ADMINISTRATORA. Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby ADMINISTRATOR mógł realizować dla swoich odbiorców przedsięwzięcia artystyczne, kulturalne, medialne, edukacyjne, społeczne lub naukowe.

§8

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych, medialnych, edukacyjnych, społecznych lub naukowych, realizowanych w ramach niekomercyjnej działalności statutowej ADMINISTRATORA lub komercyjnej działalności gospodarczej ADMINISTRATORA.

§9

ADMINISTRATOR dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§10

Dane osobowe mogą być ujawniane przez ADMINISTRATORA podmiotom zewnętrznym w określonych celach i na zasadach opisanych poniżej.

 1. w celu świadczenia usług w imieniu ADMINISTRATORA lub w celu wspierania ADMINISTRATORA
  w świadczeniu usług przez wyspecjalizowane podmioty (np. wsparcie IT, przetwarzanie transakcji dokonywanych przy użyciu kart kredytowych lub innych metod płatności),
 2. w celu zapewnienia obsługi przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych, medialnych, edukacyjnych, społecznych lub naukowych realizowanych przez ADMINISTRATORA.

Podmioty zewnętrzne nie są upoważnione przez ADMINISTRATORA do wykorzystywania ani ujawniania danych osobowych, chyba że jest to związane ze świadczeniem przez nich usług (w tym także z utrzymaniem i ulepszaniem tych usług).

§11

ADMINISTRATOR może udostępnić dane osobowe w szczególnych przypadkach, kiedy są podstawy by sądzić, że udostępnienie tych informacji jest niezbędne do identyfikacji lub skontaktowania się z osobą, której działania mogą powodować naruszenie (zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej) praw osób trzecich lub kogokolwiek, kto może być poszkodowany przez określone działanie niezgodne z przepisami prawa i ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą udostępniane przez ADMINISTRATORA także na żądanie uprawnionych organów w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami.

§12

W przypadku przekazywania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i innych regionów, gdzie obowiązują kompleksowe przepisy o ochronie danych, ADMINISTRATOR gwarantuje, że takie dane będą przekazywane zgodnie z niniejszą POLITYKĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH oraz w sposób dozwolony zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

§13

ADMINISTRATOR nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

§14

Dane osobowe są przetwarzane przez ADMINISTRATORA przez okres niezbędny dla realizacji działań ADMINISTRATORA, o których mowa w § 6, § 7 i w § 8 powyżej.

§15

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do:

 1. żądania od ADMINISTRATORA dostępu do danych osobowych,
 2. żądania od ADMINISTRATORA sprostowania danych osobowych,
 3. żądania od ADMINISTRATORA usunięcia danych osobowych,
 4. żądania od ADMINISTRATORA ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§16

Z praw wskazanych w § 15 można skorzystać poprzez:

 1. kontakt e-mailowy na adres: rodo@filmforum.pl,
 2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa.

§17

Dane osobowe są przetwarzane przez ADMINISTRATORA elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w § 8.

Zarząd Stowarzyszenia FILMFORUM

12 maja 2020 r.