Przejdź do treści

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DOKUMENTY

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia FILMFORUM nr 02/05/2020 z dnia 12 maja 2020 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

stosowana w internetowym serwisie FILMFORUM.PL

I. WSTĘP

§1

Stowarzyszenie FILMFORUM z siedzibą w Warszawie przy ul. gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa przetwarza informacje w związku z prowadzeniem internetowego serwisu FILMFORUM.PL
o numerze ISSN: 1898-4959 (dalej „PORTAL”). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

§2

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z OGÓLNYM ROZPORZĄDZENIEM, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO.

§3

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie FILMFORUM (dalej: „USŁUGODAWCA”) z siedzibą przy ul. gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178435, numer NIP: 778-141-37-39, REGON 634536362.

§4

Z USŁUGODAWCĄ można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, wysyłając korespondencję na adres: ul. gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa lub drogą e-mailową, wysyłając wiadomość na adres: rodo@filmforum.pl.

§5

USŁUGODAWCA wyznacza Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, wysyłając korespondencję na adres: ul. gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa lub drogą e-mailową, wysyłając wiadomość na adres: rodo@filmforum.pl.

§6

 1. USŁUGODAWCA honoruje prywatność użytkowników internetowego serwisu FILMFORUM.PL (dalej „USŁUGOBIORCY” lub „USŁUGOBIORCA”). Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI wyjaśnia, jakiego rodzaju informacje są uzyskiwane za pośrednictwem PORTALU i w jaki sposób mogą być one wykorzystane.
 2. USŁUGODAWCA może gromadzić i przechowywać dane na temat USŁUGOBIORCÓW, których podanie jest dobrowolne i warunkuje korzystanie z poszczególnych funkcjonalności PORTALU.

 

II. WYKORZYSTANIE INFORMACJI

§7

PORTAL może gromadzić następujące dane przekazywane przez USŁUGOBIORCÓW, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

 1. nazwisko i imiona, adres pocztowy lub kod pocztowy, adres e-mail, adres komunikatorów internetowych, adres kontaktowy w serwisach społecznościowych (np. Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com), numer telefonu, data urodzenia, wizerunek, dane dotyczące płatności internetowych,
 2. informacje przekazywane przez USŁUGOBIORCĘ, który zdecyduje się na wystawienie oceny dotyczącej treści zawartych w PORTALU, przekazanie swoich preferencji w zakresie zainteresowań, ustawień konta (w tym preferencji ustawionych na stronie „Profil Użytkownika” w PORTALU) oraz inne informacje przekazane przez USŁUGOBIORCĘ za pośrednictwem PORTALU, bądź w innym miejscu.

PORTAL gromadzi powyższe dane na różne sposoby, np. w momencie ich wpisywania przez USŁUGOBIORCĘ podczas korzystania z PORTALU lub w trakcie kontaktu z obsługą PORTALU.

§8

 1. Żadne dane osobowe nie są automatycznie zapisywane przez PORTAL.
 2. USŁUGODAWCA każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej usługi dostępnej w ramach funkcjonalności PORTALU.

§9

Pewnego typu dane (nie stanowiące danych osobowych) są uzyskiwane automatycznie podczas wizyty
w PORTALU. Służą one wyłącznie poprawie wrażeń USŁUGOBIORCÓW związanych z odbiorem zawartych w PORTALU treści i są wynikiem standardowej operacji serwerów USŁUGODAWCY. Dane te dotyczą:

 1. rodzaju przeglądarki, której używa USŁUGOBIORCA,
 2. systemu operacyjnego, którego używa USŁUGOBIORCA,
 3. adresu IP (za pomocą którego można w przybliżeniu ustalić lokalizację USŁUGOBIORCY),
 4. informacji na temat aktywności USŁUGOBIORCY w PORTALU,
 5. informacji na temat interakcji USŁUGOBIORCY z e-mailami oraz wiadomościami tekstowymi,
  a także otrzymywanymi od USŁUGODAWCY wiadomościami wysyłanymi za pomocą powiadomień
  i kanałów komunikacji internetowej,
 6. identyfikatorów wyświetlania reklam,
 7. cech urządzeń lub oprogramowania stosowanego przez USŁUGOBIORCĘ (rodzaj i konfiguracja),
 8. informacji na temat połączenia internetowego,
 9. statystyki odsłon i źródła odesłania (np. odsyłające adresy URL),
 10. informacji gromadzonych za pośrednictwem plików „Cookies”, sygnalizatorów internetowych (web beacons) oraz innych technologii, w tym danych reklamowych (np. informacje na temat dostępnych i wyświetlonych reklam, adres URL strony oraz data i godzina).

§10

Podczas logowania się nowego USŁUGOBIORCY do PORTALU formularze rejestracyjne mogą wymagać od USŁUGOBIORCY podania informacji kontaktowych (takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, dane dotyczące płatności internetowych). W trakcie procesu rejestracji PORTAL wysyła wiadomość e-mail
z prośbą o potwierdzenie zgody USŁUGOBIORCY na rejestrację w PORTALU. Rejestracja jest wymagana do funkcjonowania pewnych atrybutów PORTALU (takich jak możliwość zgłoszenia własnego artykułu w dziale „Aktualności”, dostęp do filmów w module VOD, dodanie komentarza lub oceny dotyczącej prezentowanych w PORTALU zasobów). Informacja uzyskana w ten sposób może być wykorzystana przez USŁUGODAWCĘ do celów marketingowych.

§11

PORTAL gromadzi od USŁUGOBIORCY dane osobowe, jeśli są one niezbędne do wykonania zawartej
z USŁUGOBIORCĄ umowy (np. do świadczenia na rzecz USŁUGOBIORCY usług VOD). W niektórych przypadkach USŁUGODAWCA może być także zobowiązany przepisami prawa do gromadzenia od USŁUGOBIORCY danych osobowych lub może też z innego powodu potrzebować danych osobowych do zapewnienia ochrony istotnych interesów USŁUGOBIORCY lub innej osoby (np. w celu zapobieżenia oszustwom związanym z płatnościami lub w celu potwierdzenia tożsamości USŁUGOBIORCY).

§12

Za zgodą USŁUGOBIORCY USŁUGODAWCA może przesyłać wiadomości e-mail zawierające informacje na temat działalności kulturalnej i edukacyjnej USŁUGODAWCY oraz zaproszenia dotyczące imprez, konkursów, warsztatów, festiwali i przeglądów filmowych w Polsce i na świecie. USŁUGOBIORCA może
w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania wiadomości od USŁUGODAWCY.

§13

Informacje pozyskane przez USŁUGODAWCĘ za pośrednictwem PORTALU są pilnie strzeżoną tajemnicą USŁUGODAWCY i nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów. Informacje te mogą być uzupełniane danymi z innych źródeł (np. z formularzy zgłoszeniowych wypełnianych w ramach procedur rekrutacyjnych imprez filmowych, warsztatów, konferencji itp., organizowanych przez USŁUGODAWCĘ), po uprzednim uzyskaniu zgody USŁUGOBIORCY.

§14

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, USŁUGOBIORCY przysługuje prawo do:

 1. żądania od USŁUGODAWCY dostępu do danych osobowych,
 2. żądania od USŁUGODAWCY sprostowania danych osobowych,
 3. żądania od USŁUGODAWCY usunięcia danych osobowych,
 4. żądania od USŁUGODAWCY ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§15

Dane USŁUGOBIORCÓW mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym w określonych celach i na zasadach opisanych poniżej.

 1. w celu świadczenia usług w imieniu PORTALU lub w celu wspierania PORTALU w świadczeniu usług na rzecz USŁUGOBIORCÓW przez wyspecjalizowane podmioty (wsparcie IT, przetwarzanie transakcji dokonywanych przy użyciu kart kredytowych lub innych metod płatności),
 2. w celu zapewnienia obsługi USŁUGOBIORCÓW,
 3. w celu analizy danych na temat działań USŁUGOBIORCÓW w PORTALU, służących polepszeniu funkcjonalności PORTALU.

Podmioty zewnętrzne nie są upoważnione przez USŁUGODAWCĘ do wykorzystywania ani ujawniania danych osobowych USŁUGOBIORCÓW, chyba że jest to związane ze świadczeniem przez nich usług (w tym także z utrzymaniem i ulepszaniem tych usług).

§16

USŁUGODAWCA może udostępnić dane osobowe dotyczące USŁUGOBIORCY w szczególnych przypadkach, gdy udostępnienie tej informacji jest niezbędne do identyfikacji lub skontaktowania się z osobą, której działanie może powodować naruszenie (zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej) praw autorskich USŁUGODAWCY, pozostałych użytkowników PORTALU lub kogokolwiek, kto może być poszkodowany przez określone działanie niezgodne z przepisami prawa i przepisami o ochronie danych osobowych.

§17

W przypadku przekazywania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i innych regionów, gdzie obowiązują kompleksowe przepisy o ochronie danych, USŁUGODAWCA gwarantuje, że takie dane będą przekazywane zgodnie z niniejszą POLITYKĄ PRYWATNOŚCI oraz w sposób dozwolony zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

§18

USŁUGOBIORCA może dobrowolnie ujawnić swoje dane w PORTALU w następujący sposób:

 1. niektóre elementy PORTALU mogą zawierać narzędzia, za pośrednictwem których USŁUGOBIORCA może udostępniać informacje za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz aplikacji społecznościowych i innych aplikacji, w ramach których ujawnia się informacje, korzystając w tym celu z klientów i aplikacji zainstalowanych na urządzeniu USŁUGOBIORCY,
 2. za pośrednictwem wtyczek serwisów społecznościowych i innych podobnych technologii umożliwiających udostępnianie informacji.

§19

Wtyczki serwisów społecznościowych oraz aplikacje społecznościowe są zarządzane przez operatorów serwisów społecznościowych i podlegają ich odrębnym warunkom korzystania oraz odrębnej polityce prywatności.

§20

USŁUGODAWCA może za pośrednictwem PORTALU uzyskiwać także informacje z innych źródeł. Takie informacje są chronione zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej POLITYCE PRYWATNOŚCI. Ponadto mają do nich zastosowanie wszelkie dodatkowe ograniczenia nałożone przez podmiot będący źródłem danych. Są to m.in.:

 1. podmioty świadczące usługi, dzięki którym USŁUGODAWCA może ustalić lokalizację USŁUGOBIORCY w oparciu o jego adres IP w celu odpowiedniego dostosowania funkcjonalności PORTALU,
 2. dostawcy usług płatniczych, którzy przekazują USŁUGODAWCY informacje dotyczące płatności lub aktualizacje tych informacji, w oparciu o stosunek prawny łączący ich z USŁUGODAWCĄ i/lub USŁUGOBIORCĄ.

§21

 1. USŁUGOBIORCA ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych znajdujących się
  w posiadaniu USŁUGODAWCY, a także ma prawo do ich korekty lub aktualizacji. Aby zgłosić taką prośbę lub zadać pytanie dotyczące zasad ochrony prywatności stosowanych przez USŁUGODAWCĘ, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych USŁUGODAWCY pod adresem: rodo@filmforum.pl.
 2. USŁUGODAWCA odpowiada na wszystkie prośby, jakie otrzymuje od osób fizycznych, które pragną skorzystać z przysługujących im praw w zakresie ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.
 3. USŁUGOBIORCA może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, zwrócić się do USŁUGODAWCY o ograniczenie zakresu przetwarzania swoich danych osobowych albo o ich przeniesienie.
 4. Jeśli dane osobowe USŁUGOBIORCY zostały przez USŁUGODAWCĘ zgromadzone i przetworzone za zgodą USŁUGOBIORCY, USŁUGOBIORCA może wycofać tę zgodę w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem jakichkolwiek operacji przetwarzania dokonanych przez USŁUGODAWCĘ przed wycofaniem zgody przez USŁUGOBIORCĘ, a także nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych USŁUGOBIORCY na innych – prócz zgody USŁUGOBIORCY
  – zgodnych z prawem podstawach.
 5. USŁUGOBIORCA może zgłosić do organu ochrony danych skargę w sprawie gromadzenia
  i wykorzystywania przez USŁUGODAWCĘ jego danych osobowych.
 6. USŁUGODAWCA może przechowywać informacje w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa lub regulacje, w tym na potrzeby rozliczeń lub ewidencji oraz z myślą o osiągnięciu celów określonych w niniejszej POLITYCE PRYWATNOŚCI.
 7. USŁUGODAWCA podejmuje uzasadnione działania w celu bezpiecznego zniszczenia lub zanonimizowania danych osobowych, gdy dane te nie są już potrzebne do działań i procedur formalnych związanych z funkcjonowaniem PORTALU.
 8. USŁUGODAWCA stosuje uzasadnione zabezpieczenia administracyjne, logiczne, fizyczne
  i zarządcze mające na celu ochronę danych USŁUGOBIORCY przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub modyfikacją. Zabezpieczenia te mają zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych USŁUGOBIORCY.

 

III. DOSTĘP DO KONTA ORAZ „PROFIL UŻYTKOWNIKA”

§22

W celu ułatwienia dostępu do konta USŁUGOBIORCY w PORTALU, USŁUGOBIORCA może w momencie logowania się w witrynie skorzystać z funkcji „Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu”. Funkcja ta wykorzystuje technologię, która umożliwia PORTALOWI zapewnienie USŁUGOBIORCY bezpośredniego dostępu do konta i pozwala mu na łatwiejsze zarządzanie PORTALEM bez konieczności ponownego wpisywania hasła lub innych danych identyfikujących USŁUGOBIORCĘ przy ponownym uruchomieniu PORTALU w przeglądarce.

§23

 1. USŁUGOBIORCA nie jest uprawniony do udostępniania swojego konta w PORTALU oraz zawartych tam zasobów osobom trzecim.
 2. USŁUGOBIORCA zobowiązany jest do nieujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła umożliwiającego dostęp do konta w PORTALU i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

§24

USŁUGOBIORCA w każdej chwili posiada możliwość usunięcia dostępu do konta w PORTALU oraz wszystkich swoich danych osobowych znajdujących się w PORTALU. Funkcja ta dostępna jest na stronie „Profil użytkownika”. Usunięcie danych nie obejmuje archiwalnych artykułów, ocen, komentarzy i innych czynności wykonanych przez USŁUGOBIORCĘ w trakcie użytkowania PORTALU.

§25

 1. Jeżeli USŁUGOBIORCA chce zrezygnować z otrzymywania od USŁUGODAWCY wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej może tego dokonać na stronie „Profil użytkownika” lub klikając łącze rezygnacji z usług w wiadomości e-mail.
 2. USŁUGOBIORCA nie może zrezygnować z otrzymywania wiadomości dotyczących korzystania
  z PORTALU, np. wiadomości związanych z transakcjami zawieranymi za pośrednictwem konta USŁUGOBIORCY.

§26

 1. W PORTALU mogą zarejestrować się osoby pełnoletnie.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą samodzielnie korzystać wyłącznie z ogólnodostępnych funkcjonalności PORTALU (nie wymagających rejestracji).
 3. PORTAL nie gromadzi danych osobowych ani informacji pochodzących od osób niepełnoletnich (poniżej 18 roku życia) bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z funkcjonalności PORTALU wymagających rejestracji wyłącznie z udziałem, pod bezpośrednim nadzorem i za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

§27

USŁUGOBIORCY odwiedzający PORTAL są osobiście odpowiedzialni za treść zamieszczanych w PORTALU komentarzy. USŁUGOBIORCY odwiedzający PORTAL powinni być świadomi, że zamieszczenie
w przesłanym artykule lub komentarzu informacji personalnych (umożliwiających identyfikację lub kontakt) umożliwia dostęp do niej innym użytkownikom PORTALU.

 

IV. PLIKI „COOKIES” I REKLAMA INTERNETOWA

§28

 1. „Cookies” (ang.) są niewielkimi informacjami (danymi), które serwis internetowy przesyła do komputera USŁUGOBIORCY (zapisując je na dysku twardym). Ma to na celu wyłącznie poprawę odbioru prezentowanych w PORTALU treści, gromadzenie danych statystycznych oraz dostosowanie się do potrzeb i możliwości sprzętowych USŁUGOBIORCY. „Cookies” ułatwiają dostęp do oferowanych przez PORTAL usług; umożliwiają ulepszanie tych usług oraz analizowanie
  i interpretowanie sposobów, w jaki są one wykorzystywane. „Cookies” umożliwiają także egzekwowanie warunków korzystania z PORTALU i zapobieganie oszustwom, pozwalają usprawnić działanie witryny, monitorować ruch i aktywności podejmowane w witrynie.
 2. „Cookies” pochodzące z PORTALU nie przekazują USŁUGODAWCY żadnych informacji personalnych dotyczących USŁUGOBIORCY.

§29

W związku z publikacją reklam zamieszczanych w PORTALU, reklamodawcy mogą otrzymywać od USŁUGODAWCY pewne ograniczone i zanonimizowane informacje dotyczące identyfikowania odbiorców realizowanych kampanii reklamowych. Takie informacje wykorzystywane są wyłącznie w celu oceny skuteczności i optymalizacji poszczególnych kampanii.

 

V. INFORMACJE OGÓLNE

§30

Korzystając z internetowego serwisu FILMFORUM.PL USŁUGOBIORCA wyraża zgodę na stosowaną przez PORTAL POLITYKĘ PRYWATNOŚCI. Jeżeli USŁUGOBIORCA nie zamierza przyjąć do wiadomości bądź zaakceptować niniejszej POLITYKI PRYWATNOŚCI, może zrezygnować z korzystania z PORTALU.

§31

USŁUGODAWCA nie bierze odpowiedzialności za zawartość i praktyki innych miejsc w sieci Internet, do których odsyłacze mogą znaleźć się w PORTALU. Inne miejsca internetowe mogą również posiadać odsyłacze do PORTALU. Odwiedzający te miejsca powinni zaznajomić się w każdym przypadku
z polityką prywatności danego miejsca oraz jego cechami funkcjonalnymi.

§32

Niniejsze zasady POLITYKI PRYWATNOŚCI mogą ulegać okresowym zmianom w następstwie zmian przepisów prawa, obowiązujących norm albo zasad świadczenia usług za pośrednictwem PORTALU.
O wszelkich tego rodzaju zmianach (oraz o dacie ich wejścia w życie) USŁUGODAWCA będzie powiadamiać w sposób przewidziany przepisami prawa. Dalsze korzystanie przez USŁUGOBIORCĘ z PORTALU po wprowadzeniu takich zmian jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i (w stosownych przypadkach) akceptacją tych zmian. Jeżeli USŁUGOBIORCA nie będzie chciał przyjąć do wiadomości bądź zaakceptować zmian w niniejszej POLITYCE PRYWATNOŚCI, może zrezygnować z korzystania z PORTALU.

§33

Z redakcją PORTALU można skontaktować się w następujący sposób:

e-mail: redakcja@filmforum.pl

tel.: +48 22 392 03 22

 

Dane osobowe dostarczone za pośrednictwem poczty elektronicznej, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na bieżącą korespondencję i nie będą przetwarzane, ani udostępniane innym podmiotom.

Zarząd Stowarzyszenia FILMFORUM

12 maja 2020 r.